KIM JESTEŚMY?

Uniwersalizm unitariański vel unitarianizm uniwersalistyczny – teologiczne liberalna religia charakteryzującą się „wolnym i odpowiedzialnym poszukiwaniem prawdy i znaczenia”.
Unitarianie wyznają liberalną religię bezdogmatyczną wywodzącą się z dziedzictwa nieortodoksyjnej myśli teologicznej wczesnego chrześcijaństwa ewangelicznego (I-IV w.), humanizmu, radykalnego nurtu Reformacji (XVI w.) i z wiary nonkonformistów religijnych XVI – XVII w. Nazwa „unitarianie” pochodzi od łacińskiego „unus” – jeden i „unitas” – jedność.

W CO WIERZYMY?

Unitarianie Uniwersaliści są zjednoczeni poprzez wspólne poszukiwanie duchowego wzrostu. Wyznawcy UU czerpią z różnych teologicznych źródeł i posiadają szeroką gamę wierzeń i praktyk. Od początku występowali przeciwko niewolnictwu i dyskryminacji kobiet – w czasach, gdy dla większości ludzi bynajmniej nie były to sprawy oczywiste.  Pracowali na rzecz reform więziennictwa i na rzecz światowego pokoju, pragnąc położyć kres wojnom. Dziś wielu unitarian działa na rzecz ochrony środowiska, dobra zwierząt, prawa do aborcji, praw rdzennych grup etnicznych i innych mniejszości, a także wzajemnej tolerancji i zrozumienia między wyznawcami różnych religii. Przywiązujemy też wielką wagę do edukacji. Pierwsi unitarianie wszyscy byli chrześcijanami. Wierzyli, że Bóg zbawia dobrych i duchowo przebudzonych ludzi niezależnie od tego, jaką wyznają religię. Także dziś jest wśród unitarian wielu chrześcijan. Ale są też unitarianie-buddyści, unitarianie-żydzi, poganie, taoiści, deiści  a nawet niewierzący. Bycie unitarianinem uniwersalistą to nie kwestia wiary, tylko charakteru, duchowej uważności i ufania własnemu rozumowi.

GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?

W Polsce istniało kilka grup określających się jako unitariańskie. Od 1993 roku istnieje w Chorzowie nieaktywna Wspólnota Unitarian Uniwersalistów w Rzeczypospolitej Polskiej (wpisana do rejestru wyznań pod poz. 81). W Warszawie w klubie esperantystów zbiera się stołeczna grupa unitarian związanych ze świeckim Towarzystwem Unitariańskim im. Braci Polskich – jedyna realnie działająca w tym kraju, która organizuje spotkania w jedną sobotę miesiąca. W Nysie od 2010 roku istniała Nyska Grupa Unitarian, która organizowała spotkania o charakterze religijnym oraz tradycyjne unitariańskie święta – czerwcową Kwietną Uroczystość oraz Ceremonię Wody pod koniec września każdego roku- grupa obecnie już nie działa. We wsi Trzebiatkowa na Kaszubach powstała w 2010 roku niewielka kapliczka unitariańska. W sieci istnieje też, odwołująca się do UU, strona Socjalnej Inicjatywy Nieklerykalnej „Universis”.

Reklamy