Preambuła do konstytucji Międzynarodowej Rady Unitarian Uniwersalistów

 

Konstytucja
PREAMBUŁA

Komitet Wykonawczy uważa, że misją ICUU jest:

1. wspieranie komunikacji, relacji i zrozumienia w społeczności międzynarodowej U*U;
2. budowa sieci i partnerstw między grupami członkowskimi, ich zgromadzeniami, liderami i instytucjami;
3. zidentyfikowanie i pielęgnowanie tworzących się grup na całym świecie; dla wzajemnej inspiracji, rozwoju i wzrostu.

My, grupy członkowskie Międzynarodowej Rady Unitarian i Uniwersalistów, potwierdzając naszą wiarę w społeczność religijną opartą o:

● Wolność sumienia i indywidualnego myślenia w sprawach wiary
● Nieodłączną wartość i godność każdej osoby
● Sprawiedliwość i miłosierdzie w relacjach międzyludzkich
● Odpowiedzialne zarządanie żywym systemem Ziemi
● I nasze zobowiązanie do zasad demokracji

deklarujemy, że do naszych celów należy:

● Służba Nieskończonemu Duchowi Życia i ludzkiej wspólnocie, poprzez wzmacnianie na całym świecie unitariańskiej i uniwersalistycznej wiary
● Utrzymywanie różnorodności i bogactwa naszych żywych tradycji
● Ułatwianie wzajemnego wsparcia między organizacjami członkowskimi
● Promowanie naszych ideałów i zasad na całym świecie
● Promowanie modeli liberalnej religijnej odpowiedzi na ludzką kondycję, podtrzymującej nasze wspólne wartości.

 

Constitution

PREAMBLE

The Executive Committee sees that The mission of the ICUU is to:

 1. foster communication, relationships and understanding within the international U*U community;
 2. build networks and partnerships among member groups, their congregations, leaders and institutions;
 3. identify and nurture emerging groups around the world; for mutual inspiration, development and growth.

We, the member groups of the International Council of Unitarians and Universalists, affirming our belief in religious community based on:

 • Liberty of conscience and individual thought in matters of faith
 • The inherent worth and dignity of every person
 • Justice and compassion in human relations
 • Responsible stewardship of the earth’s living system
 • And our commitment to democratic principles

declare our purposes to be:

 • To serve the Infinite Spirit of Life and the human community by strengthening the worldwide Unitarian and Universalist faith
 • To affirm the variety and richness of our living traditions
 • To facilitate mutual support among member organizations
 • To promote our ideals and principles around the world
 • To provide models of liberal religious response to the human condition which uphold our common values.
Reklamy